Zespół Tłumaczy MERITUM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących dokumentów przekazanych do tłumaczenia.

Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia informacji tłumaczom, którzy będą wykonywać tłumaczenie po uprzednim poinformowaniu ich o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.

Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

  • dostępnych publicznie takich jak publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne
  • co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie
  • których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa
    uzyskanych z innych źródeł

Na życzenie Klienta Biuro tłumaczeń może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tłumaczonych języków – użyj linku tłumaczone języki.