1.

Zespół Tłumaczy Meritum wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne.

2.

 1. Warunkiem przyjęcia pierwszego zlecenia przez Zespół Tłumaczy Meritum jest otrzymanie podpisanego formularza zlecenia tłumaczenia. Zlecenie musi zostać podpisane przez osobę upoważniona do reprezentowania Zamawiającego i może zostać dostarczone do biura osobiście, może zostać przesłane faksem na numer 061/661 12 69 lub pocztą na adres ul. Głogowska 104/3, 60-263 Poznań.
 2. W przypadku stałej współpracy z biurem istnieje możliwość przyjmowania zleceń drogą elektroniczną na adres biuro@filolodzy.pl.
 3. Zespół Tłumaczy Meritum zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zlecenia.

 

3.

 1. Opłata za tłumaczenia wyliczana jest na podstawie cennika. Ceny podane w cenniku są cenami netto, należy do nich doliczyć 22% VAT.
 2. Cena tłumaczenia nie obejmuje kosztów przygotowania do druku ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych korekt tekstów.
 3. Tłumaczenia pisemne rozliczane są na podstawie:

a/ ilości znaków ze spacjami na stronie po przetłumaczeniu:

 1. tłumaczenie zwykłe (listy, maile itp.): 1600 znaków na stronie
 2. tłumaczenia specjalistyczne lub kierunkowe: 1600 znaków na stronie
 3. tłumaczenie przysięgłe/uwierzytelnione: 1125 znaków na stronie

oraz
b/ trybu tłumaczenia:

 1. tryb normalny: do 6 stron tłumaczenia dziennie
 2. tryb ekspresowy: wykonanie tłumaczenia w dniu zlecenia lub powyżej 6 stron tłumaczenia dziennie
 3. Wszelkie dodatkowe koszty tłumaczenia (używanie nietypowych formatów, usługi dodatkowe związane z opracowaniem graficznym itp.) są zawsze wyceniane indywidualne.
 4. Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie:

a/ ilości godzin tłumaczenia (pozostawania tłumacza do dyspozycji Zamawiającego)
oraz
b/ rodzaju tłumaczenia:

 1. tłumaczenia szeptane
 2. tłumaczenia konsekutywne
 3. tłumaczenia symultaniczne

oraz
c/ ewentualnej potrzeby dojazdu tłumacza i noclegu na miejscu tłumaczenia

 1. Zamawiający upoważnia Meritum do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.
 2. Rozliczenie z klientem następuje na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności. W wyjątkowych przypadkach wykonywania usługi dla nowych klientów lub osób fizycznych lub w przypadku dużych zleceń tłumaczenia Meritum Zespół Tłumaczy zastrzega sobie prawo pobrania przynajmniej częściowej przedpłaty w postaci zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z tłumaczenia zleconego tekstu w trakcie wykonywania tłumaczenia Klient poniesie koszty tłumaczenia już wykonanego do momentu rezygnacji oraz szacunkowe koszty manipulacyjne związane z obsługą tłumaczenia (koszty manipulacyjne nie przekraczają kwoty 300,00 zł netto).

4.

 1. Zespół Tłumaczy Meritum ponosi odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie wyłącznie do wysokości opłaty netto pobranej za tłumaczenie.
 2. Reklamacje nie będą uwzględniane w odniesieniu do tłumaczeń, wobec których klient zalega z płatnością.
 3. Odpowiedzialność Zespołu Tłumaczy Meritum nie obejmuje błędów i uchybień w tłumaczeniach wykonanych w trybie ekspresowym. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia błędów i uchybień w trakcie wykonywania tłumaczenia w tempie ekspresowym.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do biura Meritum w formie pisemnej z wyszczególnieniem zastrzeżeń wobec reklamowanego tłumaczenia w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania tłumaczenia.
 5. Zespół Tłumaczy Meritum zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli poufności, czyli do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z tłumaczeniem. Klauzula poufności znajduje się na stronie: klauzula poufności tłumaczenia
 6. Klienci korzystający z usług Zespołu Tłumaczy Meritum zobowiązują się przez 7 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bezpośrednio z tłumaczami Zespołu Tłumaczy Meritum wykonującymi tłumaczenia dla Klienta.

5.

 1. Zespół Tłumaczy Meritum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku oraz niniejszym regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa.

Polityka Cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.filolodzy.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot wystawiający oryginalny dokument przekazany do biura tłumaczeń/tłumaczowi w celu przetłumaczenia.

Podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe:

Biuro tłumaczeń jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia. W przypadku, gdy zleceniodawca zleca przetwarzanie, cel i zakres przetwarzania określane są przez zleceniodawcę, a zatem tłumacz w takim wyjątkowym przypadku będzie podmiotem przetwarzającym (art. 28 RODO)

Ogólnie co do zasady w przypadku tłumaczenia zwykłego / przysięgłego nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO lecz do wykonania innej usługi przez pojedynczego administratora. W zależności od konkretnego przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, administrator wskazuje  cel oraz definiuje poufność w odniesieniu do przekazanych danych

Dane kontaktowe

Z podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe (w przypadku zlecenia przetwarzania – sytuacja  można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@filolodzy.pl, lub pisemnie na następujący adres: Meritum Link Sp. z o.o., ul. Głogowska 104/3, 60-263 Poznań.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. współpracującym z Meritum Agata Kania tłumaczom danego języka obcego, firmie księgowej, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne. Jednak  bez podania danych osobowych nie jest dla nas możliwe zawarcie w Panią/ Panem umowy lub świadczenie usług.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Administrator danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jeżeli jednak uzna Pan(i), iż dopuściliśmy się naruszenia, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej https://giodo.gov.pl/579