Miło nam zakomunikować, że Ośrodek Języków Obcych MERITUM zyskał akredytację i od kilku lat stanowi Ośrodek egzaminacyjny certyfikatu TOEIC®. Jesteśmy partnerem ETS – światowego lidera wśród testów dla edukacji i biznesu. To właśnie ETS (Educational Testing Service) wybrał nas jako swojego przedstawiciela na teren Pomorza Zachodniego.
ETS to obecnie największa na świecie niezależna organizacja badająca umiejętności edukacyjne. Uznawana za lidera badań, w zakresie edukacji oraz tworzenia systemów oceny wiedzy. ETS stworzyło popularne i stosowane na szeroką skalę testy, takie jak TOEIC®.

Więcej informacji o ETS: www.etseurope.org

Ponad 4 500 000 zdających już w 2004 roku!

TOEIC sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście biznesu międzynarodowego

TOEIC® to najpowszechniej stosowany egzamin języka angielskiego w biznesie
Ponad kilka tysięcy dużych firm na całym globie stosuje TOEIC® jako narzędzie pomiaru wiedzy i postępów językowych, a obecnie uznawalność wyników egzaminu potwierdza 14 000 firm na świecie!
TOEIC® jest certyfikatem odzwierciedlającym znajomość języka angielskiego więc dającym szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy!

ETS Europe oferuje rzetelną ocenę i testy sprawdzające znajomość języka angielskiego, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb europejskich instytucji akademickich, firm i agencji rządowych.

Meritum oferuje przeprowadzenie egzaminu – jako ośrodek egzaminacyjny certyfikatu TOEIC.

CZym jest certyfikat TOEIC?

TOEIC (Test of English for International Communication) czyli Angielski do Międzynarodowego Porozumiewania.
Egzamin TOEIC to rzetelne i uznane narzędzie, służące do testowania znajomości angielskiego języka biznesu, używanego na całym świecie!
Egzamin ten przeznaczony jest dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki. Rocznie zdawany przez ponad 4,5 miliona osób, egzamin TOEIC® jest światowym standardem pomiaru znajomości języka angielskiego, wymaganej w środowisku pracy.

Korzyści z egzaminu TOEIC:
zapewnia obiektywną ocenę znajomości języka angielskiego, wymaganej w środowisku pracy, jest cennym dokumentem referencyjnym, ułatwiającym dostęp do międzynarodowego rynku pracy, oferuje standard wyników, który jest uznawany na całym świecie, jest wysoce rzetelny, a wyniki są zawsze dokładne i spójne,
jest atrakcyjny cenowo, zapewnia szybkie otrzymanie wyników, zapewnia ciągłą skalę, co pozwala na monitorowanie postępów, dostarcza opisów wyników kandydata w zadaniach związanych z wykonywaną pracą, motywuje do poprawy znajomości języka angielskiego, lokalne przeprowadzanie egzaminów zapewnia klientom i osobom egzaminowanym możliwość nawiązania kontaktu i obsługę w ich własnym języku.

Wskaźniki służące do zachowania sprawiedliwości i obiektywizmu egzaminu TOEIC®:

Badanie poziomu obiektywizmu przeprowadzane przez ETS sprawdza wszystkie egzaminy i materiały testowe pod kątem drażliwych lub obraźliwych treści
Standardy Jakości i Obiektywizmu ETS dotyczą działań z zakresu zapewniania jakości, odnoszą się do wymogów audytu, procedur w zakresie opracowywania ocen, użytkowania i administracji, przydatności do stosowania, obsługi klienta, obiektywności, wykorzystywania i ochrony informacji, trafności, rzetelności, porównywania i skalowania wyników, zgłaszania wyników oraz praw i obowiązków osób egzaminowanych.

Certyfikat języka angielskiego w pracy

TOEIC to międzynarodowy standard oceny znajomości języka angielskiego, wymaganej w miejscu pracy. Egzamin ten jest stosowany jako narzędzie certyfikacji przez firmy, szkoły językowe oraz agencje rządowe na całym świecie.
Firmy stosują egzamin TOEIC® do:

  • certyfikat TOEIC-cele rekrutacji i awansowania pracowników,
  • certyfikat TOEIC-standardy wdrażania wspólnych standardów oceny we wszystkich oddziałach firmy,
  • certyfikat TOEIC-ocena oceny międzynarodowej mobilności pracowników.
    certyfikat TOEIC-firmy Około 2000 firm w Europie oraz inne wielkie grupy międzynarodowe stosują egzamin TOEIC® przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych. Opis wymogów dla poszczególnych stanowisk w firmach takich jak Accenture, Airbus, Coca-Cola, Renault, EADS, PSA Peugeot Citroen, Unilever i NEC zawiera warunek uzyskania minimalnej liczby punktów na egzaminie TOEIC®.

Uczelnie i instytucje szkolnictwa wyższego – zwłaszcza uczelnie techniczne oraz szkoły biznesu – wymagają od studentów przystąpienia do egzaminu TOEIC® przed ukończeniem cyklu nauczania.

Wyniki egzaminu wskazują na:

  • osiągnięcie określonego poziomu znajomości języka angielskiego (w ramach ogólnego wykształcenia studentów),
  • posiadanie umiejętności językowych wystarczających do pracy w środowisku międzynarodowym po ukończeniu studiów.
    Agencje rządowe – stosują egzamin TOEIC® w celu dokumentowania postępów w nauce języka angielskiego oraz w procesach rekrutacji i awansowania pracowników.

ETS opracowało sprawdzone techniki służące do monitorowania procesów przeprowadzania egzaminów i określania wyników oraz zapewniające naszym Klientom wysoką jakość usług.
Listy wyników
ETS Europe może dostarczać firmom i instytucjom akademickim listę wyników po każdej sesji egzaminacyjnej. Lista ta nie jest przeznaczona do użytku poszczególnych egzaminowanych osób, lecz wskazuje ogólny poziom wyników w określonej sesji egzaminacyjnej.

Lista wyników zawiera:
– wyniki indywidualne (rozumienie ze słuchu, czytanie, wynik łączny),
– wyniki z ostatniej sesji egzaminacyjnej (średnia liczba punktów, rozkład wyników,  skala punktacji),
– wyniki uzyskane podczas wszystkich sesji egzaminacyjnych (średnia liczba punktów, rozkład wyników, skala punktacji),
– wyniki w branży klienta,
– wyniki w kraju klienta.

Rozwiąż test języka angielskiego on Line: Test your English, aktualna strona cambridge.org

Forma i interpretacja wyników egzaminu TOEIC

Pytania zawarte w egzaminie TOEIC® bazują na autentycznych próbkach języka używanego w międzynarodowym środowisku pracy (spotkania, podróże, rozmowy telefoniczne itp.). Egzamin TOEIC® w wersji papierowej składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, podzielonych na dwie sekcje. Egzaminowani odpowiadają na pytania, zaznaczając ołówkiem jedną z czterech odpowiedzi (A, B, C, D) na karcie odpowiedzi, która następnie jest skanowana maszynowo.

Zobacz też: certyfikat języka niemieckiego WiDaF
Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu

Nagrane wypowiedzi, pytania i krótkie rozmowy w języku angielskim.
Egzaminowani odpowiadają na 100 pytań na podstawie usłyszanego tekstu.
Na wypełnienie tej sekcji przeznaczone jest 45 minut.
Sekcja ta składa się z 4 części:
Część 1: fotografie (20 pytań)
Część 2: pytanie-odpowiedź (30 pytań)
Część 3: krótkie konwersacje (30 pytań)
Część 4: krótkie rozmowy (20 pytań)
Sekcja 2: Czytanie

Materiały pisemne.
Egzaminowani odpowiadają na 100 pytań na podstawie przeczytanego tekstu.
Wypełnienie tej sekcji zajmuje 75 minut.
Sekcja ta składa się z 3 części:
Część 5: uzupełnianie zdań (40 pytań)
Część 6: rozpoznawanie błędów w zdaniu (20 pytań)
Część 7: rozumienie tekstu pisanego (40 pytań)

Egzamin trwa około 2,5 h. Pozostały czas jest przeznaczony na podanie danych osobowych oraz wypełnienie krótkiego kwestionariusza na temat wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej.

Kandydaci otrzymują zestawienie wyników, przedstawiające rezultat egzaminu. Osoby egzaminowane otrzymują za każdą sekcję oddzielne oceny w skali od 5 do 495 punktów. Łączny wynik wynosi od 10 do 990 punktów. Organizacja egzaminu: Biuro Meritum Kontakt: Ośrodek egzaminacyjny Meritum

Interpretacja wyników TOEIC

Wyniki egzaminu TOEIC® są ustalane na podstawie liczby prawidłowych odpowiedzi w każdej części, a następnie przetwarzane na wartości punktowe na skali. Osoby egzaminowane otrzymują za każdą część oddzielne oceny w skali od 5 do 495 punktów. Łączny wynik wynosi od 10 do 990 punktów. Kandydaci otrzymują zestawienie wyników, przedstawiające rezultat egzaminu. Procedury statystyczne ETS, stosowane do przetwarzania wyników na wartości punktowe na wspólnej skali, zapewniają, że podobne wyniki uzyskane na egzaminie TOEIC® wskazują na podobny poziom znajomości języka angielskiego.
Zdający otrzymują także Tabelę Sprawności Językowych TOEIC®, którą można zamieścić w CV przy wyniku TOEIC®. Tabela przedstawia możliwe wyniki i odpowiadający im poziom języka angielskiego; innymi słowy stwarza obraz umiejętności danej osoby.

Zdający mogą także otrzymać certyfikat TOEIC®, zawierający dane kandydata, wynik TOEIC® oraz datę egzaminu. Certyfikat jest wydawany w 5 kolorach, które odpowiadają liczbie uzyskanych punktów:

pomarańczowy: 10 – 215
brązowy: 220 – 465
zielony: 470 – 725
niebieski: 730 – 855
złoty: 860 – 990

Wyniki TOEIC® są trafne, dopóki znajomość języka angielskiego pozostaje na tym samym poziomie. Zazwyczaj znajomość języka ulega zmianie w ciągu około 2 lat. Z tego względu zalecamy ponowne zdawanie egzaminu TOEIC®, co kilka lat i odpowiednie aktualizowanie CV.

Inne certyfikaty językowe w Meritum – zobacz certyfikat języka francuskiego TFI

Więcej informacji o TOEIC: www.toeic.eu

ETS jest także twórcą TOEFL®, najbardziej popularnego certyfikatu w środowisku akademickim. Więcej informacji na temat TOEFL®: www.toefl.eu